Ιστιαία - Αιδηψός: Μήνυση Αναγνώστου σε δήμαρχο, Δημήτρη Σπανό και Χριστοφή Ζάχο | EviaZoom.gr - Εύβοια News
10 ΧΡΟΝΙΑ EVIAZOOM
BANNER TRIACON
 

Ιστιαία - Αιδηψός: Μήνυση Αναγνώστου σε δήμαρχο, Δημήτρη Σπανό και Χριστοφή Ζάχο

Ιστιαία - Αιδηψός: Μήνυση Αναγνώστου σε δήμαρχο, Δημήτρη Σπανό και Χριστοφή Ζάχο
Μήνυση κατά της Δημάρχου Ιστιαίας - Αιδηψού., Λίνας Ευσταθίου – Σπανού, του σύζυγου της, Δημήτρη Σπανού και του τ. Δημάρχου Χριστοφή Ζάχου, κατέθεσε ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημιουργία» Γιάννης Αναγνώστου, για τον δημόσιο διαγωνισμό, για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του δημοσίου έργου του με τον τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ»

Δείτε τι αναφέρει στην μήνυση του ο Γιάννης Αναγνώστου:

"Αξιότιμε κύριε Εισαγγελεύ,

Ο Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού, προκήρυξε δημόσιο διαγωνισμό, για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του δημοσίου έργου του με τον τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008, Π.Δ. 171/87, Ν.2576/98, Ν.3463/2006 και Ν.3852/2010, όπως έχουν, αυτοί τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύουν, προϋπολογισμού δαπάνης 5.780.000,00 €.

Σύμφωνα με το από 19.11.2012 Πρακτικό του Διαγωνισμού, ανάδοχος του έργου, αναδείχθηκε η κοινοπραξία με την επωνυμία «Κ/ΞΙΑ ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ – ΝΤΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ». Με την 384/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην άνω κοινοπραξία.

Την 30.12.2013, μεταξύ του τότε Δημάρχου Ιστιαίας – Αιδηψού, Χριστοφή Ζάχου, αφενός, ο οποίος ενεργούσε με την ιδιότητά αυτή, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου κοινοπραξίας. κ. Αλαβέρα Φίλιππου, αφετέρου, υπεγράφη, στην Ιστιαία Ευβοίας, η με αριθμό πρωτ.25973/30.12.2013 Σύμβαση Κατασκευής Έργου, ποσού 2.596.323,12 € (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). Η εν λόγω σύμβαση όμως έπασχε εξ αρχής και τούτο διότι:

Α) Τα αρμόδια όργανα της Οικονομικής Επιτροπής, δεν απέστειλαν, ως όφειλαν, εντός δεκαημέρου (10ημέρου), κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 149 Ν.3463/2006, την με αριθμό 384/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην κοινοπραξία) στον κ. Γενικό Γραμματέα της Περιφερείας για έλεγχο νομιμότητας.

Β) Ο τέως Δήμαρχος Ιστιαίας – Αιδηψού, προέβη, μη σύννομα ι) στην σύναψη της εργολαβικής σύμβασης του έργου, χωρίς προηγουμένως να έχει εκδοθεί από τον κ. Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, η σχετική εγκριτική απόφαση κατ’ άρθρ.149, Ν.3463/2006, ιι) προχώρησε στην υπογραφή της από 30.12.2013 συμβάσεως χωρίς να έχουν προσκομισθεί οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης του έργου και ιιι) παρέβη τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις των παρ.5 και 6, του άρθρου 30, Ν.3669/2008 όπου ορίζεται ότι: «5. Για την υπογραφή του έγγραφου συμφωνητικού καλείται ο ανάδοχος σε ορισμένο τόπο και σε ορισμένη προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες...

Μέσα στην τασσόμενη προθεσμία ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τις σχετικές εγγυήσεις και όλα τα απαιτούμενα από την σύμβαση έγγραφα». 6. «Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή του έγγραφου συμφωνητικού ή δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα από την προηγούμενη παράγραφο στοιχεία …….. κηρύσσεται έκπτωτος από αυτήν …. και καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία, ως ειδική ποινή….».

Στην προκείμενη περίπτωση, χωρίς καμία νόμιμη αιτία, δόθηκε στον ανάδοχο προθεσμία, για την προσκόμιση εγγυητικών επιστολών, πολύ περισσότερη, της εύλογης, των 15 ημερών (συγκεκριμένα ο Δήμος ανέμενε την προσκόμιση των εγγυητικών επιστολών για, 2 μήνες και 18 ημέρες), κατά παράβαση των άνω διατάξεων, έως ότου, ο ανάδοχος, προσκομίσει τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης οπότε και υπογράφει νέα σύμβαση στις 18.3.2014, ενώ θα έπρεπε να κηρυχθεί έκπτωτος κατά τα ανωτέρω. Και ναι μεν, η προθεσμία των 15 ημερών, είναι η ελάχιστη που μπορεί να ταχθεί στον ανάδοχο για να προετοιμασθεί για την υπογραφή, πλην, όμως, έχει ιδιαίτερη σημασία διότι, από την υπογραφή της συμβάσεως αρχίζουν οι προθεσμίες για την εκτέλεση του έργου, η τυχόν επιβολή ποινικών ρητρών στον ανάδοχο κλπ.

Έτσι, όπως εκτέθηκε, στις 18.3.2014, μεταξύ του τότε Δημάρχου Ιστιαίας – Αιδηψού, Χριστοφή Ζάχου, αφενός, ο οποίος ενεργούσε με την ιδιότητά αυτή, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου κοινοπραξίας. κ. Αλαβέρα Φίλιππου, αφετέρου, υπεγράφη, άλλη, νεότερη, εργολαβική σύμβαση, ως, δήθεν, ορθή επανάληψη, με το ίδιο κατά τα άνω ποσό των 2.596.323,12 € (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ) η οποία, αυτή πια, φέρεται να είναι η ισχύουσα εργολαβική σύμβαση. Σύμφωνα με την νέα αυτή σύμβαση, η ανάδοχος κοινοπραξία, θα έπρεπε να εγκατασταθεί στο έργο στις 18.3.2014 και να κάνει έναρξη εργασιών, όπως ορίζεται στον νόμο 3669/2008 και όπως άλλωστε προέβλεπε και το άρθρο 5 της εν λόγω σύμβασης.

Για την υπογραφή, όμως, της εν λόγω συμβάσεως, δεν προκύπτει ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων, Οικονομική Επιτροπή, Δ/νουσα το έργο Υπηρεσία κλπ. ούτε προκύπτει απόφαση διαλύσεως της προηγούμενης, από 30.12.2013 σύμβασης κλπ.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ:
Ενόψει των ανωτέρω ο τότε Δήμαρχος και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Ιστιαίας–Αιδηψού κ. Ασημίνας Κωστούλα, ως αρμόδιας Προϊσταμένης της Διευθύνουσας (ή επιβλέπουσας) κατ’ άρθρο 36 του Ν.3669/08 Υπηρεσίας του φορέα κατασκευής του έργου, ευθύνονται τόσο πειθαρχικά όσο και ποινικά για τις ανωτέρω πράξεις και παραλείψεις τους και ειδικότερα ευθύνονται για παράβαση των άρθρων 13 περ.α’, 14, 16, 17, 18 εδ.β’ 26 παρ.1, 27, 98 παρ.1, 256 και 259 Π.Κ., σε συνδυασμό με άρθρ.149 παρ.1 Ν.3463/2006, Ν. 3852/2010 και άρθρ.30, 36 του Ν.3669/2008. 

ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ:
Στις 3.4.2014, με απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας, ορίζονται επιβλέποντες μηχανικοί του έργου, οι κ. Σπανός Δημήτριος και Τσαπέτης Κων/νος. Ειδικότερα, ο κ. Σπανός είχε ως αρμοδιότητα την γενική παρακολούθηση της πορείας και εξέλιξης του έργου, την σωστή εκτέλεση των εργασιών (επί τόπου παρακολούθηση των εργασιών, ενημέρωση τεύχους καταμετρήσεων, έλεγχο ΠΠΑΕ και επιμετρήσεων κλπ) και γενικώς της πιστής εφαρμογής όλων των όρων της σύμβασης, των νόμων, διαταγμάτων, εγκυκλίων κλπ. 

Ο κ. Τσαπέτης είχε ως αρμοδιότητα την επίβλεψη των Η/Μ, η εκτέλεση των οποίων, κατά τη συνήθη πρακτική, έπεται της έναρξης κλπ των οικοδομικών εργασιών. Στις 11.4.2014 ο κ. Σπανός Δημήτριος ενημερώνει ότι δεν είχε χρεωθεί έως στις 11.4.2014 κανένα έγγραφο σχετικό με τον φάκελο του έργου, αλλά ούτε και τον φάκελο του έργου. Περαιτέρω, στις 17.4.2014, ο κ. Σπανός Δημήτριος, με σχετική επιστολή του, προς την ανάδοχο κοινοπραξία και την Διευθύντρια της ΤΥΠΠ δηλώνει, πως δεν δύναται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του επιβλέποντος μηχανικού και ζητά από την ανάδοχο κοινοπραξία να μην προβεί εν αγνοία του σε καμία πράξη πριν την πλήρη ενημέρωσή του και μετά από επικοινωνία μαζί του.

Δίνει, δηλαδή, διαταγή στην ανάδοχο κοινοπραξία να σταματήσει οποιαδήποτε τυχόν εργασία. Περαιτέρω δεν έγινε καμία ενέργεια από τον επιβλέποντα σχετική με τα καθήκοντα του, ούτε ευρέθηκε σχετική αλληλογραφία μεταξυ του αναδόχου και της Υπηρεσίας, για την προσκόμιση από τον ανάδοχο όλων των εκ του νόμου προαπαιτούμενων για την έναρξη των εργασιών, σχετικών δικαιολογητικών και εγγράφων (υποβολή και έγκριση χρονοδιαγράμματος, οργανογράμματος, ορισμός και αποδοχή από την Υπηρεσία αντικλήτου του έργου, υποβολή μελετών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, κλπ).

Από το χρονικό αυτό σημείο, έως και την αντικατάσταση του γενικού επιβλέποντος Σπανού Δημήτριου την 19.9.2014, παραμένει άγνωστο, εάν, ο τότε γενικός επιβλέπων, Σπανός Δημήτριος: 1) Έλεγξε την εγκατάσταση του αναδόχου στον τόπο του έργου και την από αυτόν έναρξη των εργασιών, δεδομένου ότι η εγκατάσταση του αναδόχου, σύμφωνα με την σύμβαση θα έπρεπε να γίνει στις 18.3.2014 και η 12μηνη προθεσμία κατασκευής του έργου είχε ήδη, αρχίσει από την υπογραφή της σύμβασης (χρόνος περαίωσης των εργασιών 12 μήνες, δηλαδή, μέχρι 18.3.2015), 2) Του παραδόθηκε ο φάκελος του έργου και ενημερώθηκε τελικώς για το έργο, 3) Ειδοποίησε άμεσα και εγγράφως, όπως απαιτεί ο νόμος, την Προϊσταμένη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την διαταγή διακοπής των εργασιών και ποια ήταν, εν συνεχεία, η πρότασή του για την έναρξη ή συνέχιση των εργασιών κλπ, 4) Κατέγραψε όλα τα ανωτέρω στο ημερολόγιο του έργου κλπ, κλπ και εν πάση περιπτώσει έπραξε όσα επιβάλουν οι διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3669/2008.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: Ο ανωτέρω υπάλληλος ευθύνεται τόσο πειθαρχικά όσο και ποινικά για τις ανωτέρω πράξεις και παραλείψεις του και ειδικότερα ευθύνεται για παράβαση των άρθρων 13 περ.α’, 14, 16, 17, 18 εδ.β’ 26 παρ.1, 27, 98 παρ.1, 256 και 259 Π.Κ., σε συνδυασμό με άρθρ.36, 40 του Ν.3669/2008...."

Βίντεο - ΡεπορτάζΔημοφιλείς αναρτήσεις του μήνα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ GOOGLE

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ EMEDIA