ΟΛΝΕ Εύβοιας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου - Αιτήσεις εως 30 Νοεμβρίου | EviaZoom.gr - Εύβοια News
10 ΧΡΟΝΙΑ EVIAZOOM
BANNER TRIACON
 

ΟΛΝΕ Εύβοιας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου - Αιτήσεις εως 30 Νοεμβρίου

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Θοδωρής Δρίτσας απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας» (Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε.)...

Προσόντα επιλογής

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
 
1. Να είναι υπήκοοι κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
2. Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής η αντίστοιχο ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο της αλλοδαπής.
 
3. Τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στον δημόσιο ή
ιδιωτικό τομέα.
 
Συνεκτιμώνται μεταπτυχιακές σπουδές στους τομείς της δημόσιας διοίκησης, της ναυτιλίας, των μεταφορών, της οικονομίας και του δικαίου, καθώς και η ανάλογη εμπειρία.
 
Κριτήρια αξιολόγησης
  
Για την επιλογή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε. θα ληφθούν ιδιαίτερα
υπόψη τα εξής:
 
1. Η εμπειρία στους τομείς της ναυτιλίας, των μεταφορών, της λιμενικής βιομηχανίας, της οικονομίας.
 
2. Η εμπειρία στη διοίκηση και οργάνωση Οργανισμών ή/και επιχειρήσεων.
 
3. Οι ικανότητες ιδίως σε θέματα διοίκησης και διεύθυνσης, στοχοθεσίας, οργάνωσης και αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων και Οργανισμών με σκοπό την επίτευξη των προγραμματικών στόχων της Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε.
 
4. Η τεκμαιρόμενη από την πείρα τους ικανότητα εργασίας και λήψης σημαντικών αποφάσεων ευθύνης.
 
5. Η καλή γνώση τουλάχιστον μιας (1) ξένης γλώσσας.
 
Αποκλείεται του διορισμού πρόσωπο αν:
 
1. Έχει εκδοθεί σε βάρος του αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 8, 9 και 149 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως ισχύει
 
2. έχει αποκλεισθεί ή παυθεί από αρμόδια αρχή από την άσκηση ενός επαγγέλματος ή του έχει απαγορευθεί η ανάληψη θέσης διευθυντού ή στελέχους οιουδήποτε δημόσιου νομικού προσώπου, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος.

Θητεία

 
1. Η διάρκεια της θητείας του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου είναι ανεξάρτητη από εκείνη των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 
2. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ορίζεται και παύεται αζημίως για το Δημόσιο και την Εταιρεία με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
 
Δικαιολογητικά 
 
Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους υποψηφίους είναι:
 
α. Αίτηση
 
β. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, CD μη επαναγραφόμενο)
 
γ. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) στην οποία δηλώνεται υπεύθυνα ότι: 

i. δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του αιτούντος αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 8, 9 και 149 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π., όπως ισχύει
 

ii. ο αιτών δεν έχει αποκλεισθεί ή παυθεί από αρμόδια αρχή από την άσκηση ενός επαγγέλματος ή του έχει απαγορευθεί η ανάληψη θέσης διευθυντού ή στελέχους οιουδήποτε δημόσιου νομικού προσώπου, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος.
 
Η αίτηση θα περιλαμβάνει αναλυτικά τα στοιχεία του αιτούντος, περιλαμβανομένων στοιχείων τηλεφωνικής ή και ηλεκτρονικής επικοινωνίας. 

Υποβολή αίτησης 

Η αίτηση με τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλεται από τους υποψηφίους στην:
 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Γενική Γραμματεία ΥΝΑΝΠ, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Κεντρικός Λιμένας Πειραιά, ΤΚ 18510 Πειραιάς,
 
Τηλ.: 2131371700
Email:
ddy.b@yna.gov.gr.Ώρες 08.00 – 13.30
 
Η υποβολή της αίτησης με τα ανωτέρω δικαιολογητικά γίνεται είτε αυτοπροσώπως στην ανωτέρω Διεύθυνση, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο, όπου απ' έξω θα αναγράφονται τα κάτωθι: 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
 
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Κεντρικός Λιμένας Πειραιά, ΤΚ 18510
Πειραιάς,
...............................................................................................(ονοματεπώνυμο υποψηφίου)
 
Αίτηση για την Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας Α.Ε (Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε)». 

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά : 2131371480-1296-1421-1481
 
Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των ανωτέρω αιτήσεων ορίζεται η 30-11-2016 και ώρα 13:30΄.
 
Στην περίπτωση αποστολής της εν λόγω αίτησης, με συστημένη επιστολή ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας.
 
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από:
 
α) τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, κ. Χρήστο Λαμπρίδη ως Πρόεδρο και ως μέλη:
 
β) την Αναπληρώτρια Προϊστάμενη της Γενικής Διεύθυνσης Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, κα Αιμιλία Χριστοδουλοπούλου
 
γ) τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Λιμενικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ευθύμιο Μιχαήλ.

Βίντεο - ΡεπορτάζΔημοφιλείς αναρτήσεις του μήνα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ GOOGLE

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ EMEDIA