Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Χαλκιδέων - Δείτε την προκήρυξη | EviaZoom.gr - Εύβοια News
ΥΔΑΤΟΡ
ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Χαλκιδέων - Δείτε την προκήρυξη

Σε πρόσληψη δικηγόρου προχωράει ο Δήμος Χαλκιδέων - Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη και τις προϋποθέσεις:
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
 

Ο Δήμαρχος Χαλκιδέων ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου Παρ΄ Αρείω Πάγω , στο Δήμο Χαλκιδέων, ο οποίος να έχει εμπειρία στο Δίκαιο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σχέση έμμισθης εντολής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση, κατηγορίας ειδικής θέσης, του Δήμου Χαλκιδέων και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η νομική υποστήριξη του Δήμου Χαλκιδέων και ειδικότερα:

1.Εμπειρία στο Δίκαιο Τοπικής Αυτοδιοίκησης

2. Η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου, για τη διασφάλιση του νομότυπου των διοικητικών πράξεων

 

3. Η υποβολή γνωμοδοτήσεων σε ζητήματα που αφορούν το Δήμο
 

4. Η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τις υπηρεσίες του Δήμου και τις επί μέρους δημοτικές υπηρεσίες καθώς και τα άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου για την διασφάλιση του νομότυπου των δράσεων τους
 

5. Η επεξεργασία και ο νομικός έλεγχος όλων των συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους καθώς και των προκηρύξεων του Δήμου για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους
 

6. Η νομική εκπροσώπηση του Δήμου σε υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και ενώπιον των Διοικητικών Αρχών
 

7. Η τήρηση του αναγκαίου αρχείου εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας
 

8. Η παραλαβή δικογράφων που απευθύνονται στο Δήμο, όταν απουσιάζει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
 

Όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες ο δικηγόρος υποχρεούται να τις παρέχει συγχρόνως και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου, χωρίς άλλη αμοιβή.
 

Οι αποδοχές του δικηγόρου που θα προσληφθεί καθορίζονται με την παράγραφο 10 του άρθρου 9 του Ν.4354/2015 και σύμφωνα με την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 του Υπουργείου Οικονομικών. Ο δικηγόρος ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 

Ο ενδιαφερόμενος για την ανωτέρω θέση πρέπει:
 

1. Να είναι Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας.
 

2. Να είναι κάτοχος πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
 

3. Να έχει επαγγελματική εμπειρία, κυρίως δικαστηριακή αλλά και συμβουλευτική στο χειρισμό υποθέσεων της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία εμπειρία να αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις των σχετικών φορέων ή δικαστικές αποφάσεις, δικόγραφα, γνωμοδοτήσεις
κ.α.

 

Κατά την αξιολόγηση για την επιλογή του υποψηφίου θα ληφθούν υπόψη, μαζί με τα προαναφερθέντα προσόντα, η προσωπικότητα του υποψηφίου, η γενικότερη επιστημονική του κατάρτιση και επαγγελματική του πείρα και η γνώση ξένης γλώσσας και θα συνεκτιμηθούν η οικογενειακή του κατάσταση και η προοπτική εξέλιξής του.

Λαμβανομένης ως βάσης της μονάδας (1), οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αυτών καθορίζονται ως εξής:


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
 

Προσωπικότητα 6
 

Γενικότερη επιστημονική κατάρτιση (Μεταπτυχιακές σπουδές,συγγραφικό έργο,κ.λ.π.) 8
 

Επαγγελματική εμπείρα και επάρκεια 7
 

Γνώση ξένης γλώσσας 6
 

Οικογενειακή κατάσταση 5
 

Προοπτική εξέλιξης 6
 

4.Τα μέλη της επιτροπής βαθμολογούν τον κάθε υποψήφιο χωριστά, με βάση τους ως άνω συντελεστές. Η βαθμολογία των υποψηφίων βγαίνει από το μέσο όρο της βαθμολογίας των μελών της επιτροπής. Στο τέλος επιλέγεται αυτός που έχει τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας.
 

Οι υποψήφιοι να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.
 

Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.
 

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων.
 

5.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ή να αποστείλουν με συνημμένη επιστολή σε κλειστό φάκελο, στο Δήμο Χαλκιδέων, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο Υπηρεσιακών Μεταβολών , Ταχ. Διεύθυνση : Ληλαντίων και Μεγασθένους Τ.Κ.34133, τηλ. 2221355129 και 2221355126 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.00 έως 15.00.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Αίτηση


2.Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα.
 

3.Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
 

4.Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκιδέων, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του
υποψηφίου ως Δικηγόρου στον Δικηγορικό Σύλλογο Χαλκίδας.

 

5.Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκιδέων από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.
 

6. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν είναι έμμισθος κατά την έννοια του άρθρου 42 του Ν.4194/2013 “Κώδικας Δικηγόρων”.
 
Ενδιαφερόμενοι δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Ν.4194/2013 “Κώδικας Δικηγόρων”μπορούν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνουν ότι εφόσον προσληφθούν στο Δήμο Χαλκιδέων, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση.
 

Στην περίπτωση δε αυτή δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή.
 

7. Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής δράσης του υποψηφίου, στο οποίο να αναφέρεται αναλυτικά η εμπειρία του στα ΝΠΔΔ και ιδίως στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση.
 

8.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 

9.Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει κώλυμα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3584/07 και του Κώδικα Δικηγόρων
 

10.Τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα ή οι ιδιότητες που επικαλείται ο υποψήφιος με την αίτηση συμμετοχής του. Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή οι
ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία. Ειδικότερα υποβάλλονται ευκρινείς φωτοτυπίες τίτλων σπουδών και ξένης γλώσσας.

 

Αν ο βασικός ή ο μεταπτυχιακός τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται μόνον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό
αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της. 


Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται μόνο εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του μεταπτυχιακού διπλώματος,
και επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος. 


Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος. 

Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των
όρων της προκήρυξης.

 

6. Η επιλογή θα γίνει από Πενταμελή Επιτροπή η οποία θα συνέρχεται στην έδρα του δικηγορικού συλλόγου και θα αποτελείται από:
 

α. Έναν δικαστικό πληρεξούσιο α' του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, που ορίζει ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
 

β. Τρεις (3) Δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με δεκαπενταετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, οι οποίοι ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας.
 

γ. Έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Χαλκίδας με τον αναπληρωτή του. Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής θα ασκήσει υπάλληλος του Δήμου Χαλκιδέων.

Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και θα τους καλέσει σε ατομική συνέντευξη. Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων. 

Η απόφαση της Επιτροπής είναι υποχρεωτική για το Δήμο Χαλκιδέων και ισχύει μόνο για την κατάληψη της θέσης
που προκηρύχθηκε.

Πληροφορίες:
Κληματσάκη Αλεξάνδρα,
Τηλ.: 22213.55129
Fax: 22210.77610
Email: alexandra.klimatsaki@dchalkideon.gr

Aποπλάνηση 14χρονης από δάσκαλο στην Ερέτρια - Στο δελτίο ειδήσεων του STAR η αποκάλυψη του EviaZoom.gr (ΒΙΝΤΕΟ)

Και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR με την Μάρα Ζαχαρέα μεταδόθηκε η αποκάλυψη του Evia Zoom .gr σχετικά με την υπόθεση του 51χρο...

Βίντεο - Ρεπορτάζ