ΗΡΩΝ
VIANEX
SMOKER LAND

Βαθύ Αυλίδας: «Λουκέτο» σε πρατήριο υγρών καυσίμων που λειτουργούσε χωρίς σύστημα εισροών-εκροών!

Στην προσωρινή αναστολή της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων με την επωνυμία Τσατσάνη Μαρία του Κωνσταντίνου, που βρίσκεται στο Βαθύ Αυλίδας, προχώρησε η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Εύβοιας...
 

Όπως ανακοινώθηκε στις 30-11-2017:

Ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
 
Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του Ν.∆. 511/70 “περί ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων,
σταθµών αυτοκινήτων, πλυντηρίων αυτοκινήτων και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων µετά των οδών”.
 
Τις διατάξεις του Π.∆. 143/89 “τροποποίηση διατάξεων σχετικών µε όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίµων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων
µετά των οδών”.
 
Τις διατάξεις του Β.∆. 465/70 “πρατήρια καυσίµων εκτός σχεδίου ή κατοικηµένων περιοχών”.
 
Τις διατάξεις του Π.∆. 118/06 “τροποποίηση του Π.∆. 1224/81 και του Π.∆. 143/89”.
 
Τις διατάξεις του Ν. 2801/00 “ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις”.
 
Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3897/10 “Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής ∆ιεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσµού του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ Ελληνικού ∆ηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις”.
 
Τα άρθρα 114 & 185 του Ν. 4070/12 (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012).
 
Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013).
 
Τις διατάξεις της ΚΥΑ Φ2-1617/7-12-2010 (ΦΕΚ 1980/Β) “∆ιαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωµένων συστηµάτων παρακολούθησης εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίµων. Απαιτήσεις συµµόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και
διασφάλισης των µετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδοµένων” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα µε τις Κ.Υ.Α.Φ2-2022/2012 (ΦΕΚ 3017/B/14-12-2012) και Κ.Υ.Α. οικ. 40534/4859/2013 (ΦΕΚ 2041//22-08-2013).
 
Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4233/2014 (ΦΕΚ 22/Α/29-01-2014).
 
Τις διατάξεις της ΚΥΑ Φ2-1871/22-8-2013 (ΦΕΚ 2173/Β/2-9-2013) «Κατηγοριοποίηση
παραβάσεων – καθορισµός διαδικασίες επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορά στα ολοκληρωµένα συστήµατα παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίµων».
 
Τις διατάξεις του Ν. 4439/16 “Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις
πρατηρίων παροχής καυσίµων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις”.
 
Την µε αριθµό πρωτοκόλλου 3169/05-12-2005 απόφαση “Χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου διάθεσης υγρών καυσίµων σε τροχοφόρα οχήµατα”, που βρίσκεται στην Ε.Ο. Χαλκίδας-Σχηµαταρίου στο Βαθύ µε την επωνυµία Τσατσάνη Μαρία του Κωνσταντίνου.
 
Το µε αριθµό πρωτοκόλλου οικ.69978/8050/05-04-2017 έγγραφο µας προς την Τσατσάνη Μαρία ειδοποίησης προσωρινής αναστολής λειτουργίας µε το οποίο γνωστοποιήσαµε ότι θα προβούµε
στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας πρατηρίου, λόγω µη συµµόρφωσης µε τις ισχύουσες διατάξεις το οποίο παρελήφθη µε το RE278362060GR αποδεικτικό .
 
Το γεγονός ότι µέχρι σήµερα δεν προσκοµίστηκαν στην Υπηρεσία µας τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας του υπόψη πρατηρίου µε το σύστηµα εισροών – εκροών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 
Αναστέλλουµε προσωρινά την λειτουργία του πρατηρίου υγρών καυσίµων µε την επωνυµία
Τσατσάνη Μαρία του Κωνσταντίνου, που βρίσκεται που βρίσκεται στη θέση Μικρό Βαθύ Ε.Ο. Χαλκίδας-Σχηµαταρίου , για τους λόγους που αναφέρονται στα παραπάνω σηµεία. Εφόσον το υπόψη πρατήριο συµµορφωθεί µε τους όρους νόµιµης και ασφαλούς λειτουργίας θα εκδοθεί νέα απόφαση άδειας λειτουργίας από την Υπηρεσία µας.
 
Κατά της απόφασης αυτής και σύµφωνα µε το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 88Α) µπορεί να υποβληθεί προσφυγή, από όποιον έχει έννοµο συµφέρον, ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα πέντε (15) ηµερών από την ανάρτηση της στο διαδίκτυο

Δικαστήρια Χαλκίδας: Στο εδώλιο αστυνομικός και δύο φίλοι του για τον βιασμό 44χρονης Δικαστίνας!

Μία ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση εκδικάζεται, το τελευταίο χρονικό διάστημα, στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Εύβοιας, με κατηγορούμενους ...