Αυτοί είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Χαλκιδέων | EviaZoom.gr - Εύβοια News
10 ΧΡΟΝΙΑ EVIAZOOM
BANNER TRIACON
 

Αυτοί είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Χαλκιδέων

Αυτοί είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Χαλκιδέων
Με απόφαση του Δημάρχου, Χρήστου Παγώνη, ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι  του Δήμου Χαλκιδέων, με θητεία από Δευτέρα 08/09/2014 και για δυόμιση έτη εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.
 Οι αρμοδιότητες τους έχουν ως εξής:
 
1. Νικόλαο Γεωργαλά,  κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ν. Αρτάκης, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α] Την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
Β] Σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική ενότητα.
Γ] Σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας.
Δ] Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
Ε] Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Στ] Τελεί τους πολιτικούς γάμους στην Δημοτική Ενότητα Ν. Αρτάκης.
 
2. Βασίλειο Καθαροσπόρη, καθ ύλην Αντιδήμαρχο σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων Αυτεπιστασίας, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α] Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας 
Β] Την εποπτεία της εκπόνησης και υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος.
Γ] Την παρακολούθηση της εκπόνησης των Τεχνικών Μελετών και της Κατασκευής Τεχνικών Έργων που χρηματοδοτούνται από αναπτυξιακά προγράμματα [ΣΑΤΑ-ΘΗΣΕΑΣ-ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΠ-ΕΣΠΑ κλπ.]
Δ] Την εποπτεία της σύνταξης Τεχνικών Μελετών και την κατασκευή Τεχνικών Έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία. 
Ε] Το συντονισμό των συνεργείων κατασκευής και τη συντήρηση Δημοτικών & Σχολικών κτιρίων, οδικών δικτύων και πεζοδρομίων.
Στ] Την εκτέλεση έργων Ηλεκτροφωτισμού.
Ζ] Τη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
 
3. Διαμαντή Καρκαντελίδη, καθ ύλην Αντιδήμαρχο για θέματα Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α] Την εποπτεία Δ/νσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής.
Β] Την εποπτεία των θεμάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Γ] Την Εποπτεία του Γραφείου Απασχόλησης, επιχειρηματικότητας και Προστασίας του Καταναλωτή.
Δ] Την εποπτεία του Τμήματος Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
Επιπροσθέτως θα αναπληρώνει τον κατά τόπο Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Ν. Αρτάκης σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.
 
4. Γεώργιο Μπαντούνα, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α] Την Εποπτεία των Δ/σεων Διοίκησης, Προσόδων, Οικονομικών, και ΚΕΠ.
Β] Την τέλεση πολιτικών Γάμων.
Γ] Την προστασία και αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας.
Δ] Την Εποπτεία της Νομικής Υπηρεσίας.
Επιπροσθέτως ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Μπαντούνας ορίζεται και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ενώ θα αναπληρώνει τους κατά τόπο Αντιδημάρχους Ανθηδόνας και Αυλίδας κ. Σανιδά Γεώργιο και Δημήτριο Παπαποστόλου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. 
 
5. Γεώργιο Μπουραντά, καθ ύλην Αντιδήμαρχο για θέματα Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
Α] Για την εύρυθμη λειτουργία της Δ/νσης Πολεοδομίας και τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών.
Επιπροσθέτως ο αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Μπουραντάς θα αναπληρώνει τον κατά τόπο Αντιδήμαρχο της δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων κ. Τριανταφύλλου, ορίζεται δε και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 
6. Δημήτριο Παπαποστόλου, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Αυλίδας, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α] Την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
Β] Σε συνεργασία με τον καθ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα.
Γ] Σε συνεργασία με τον καθ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας.
Δ] Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
Ε] Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Στ] Τελεί τους πολιτικούς Γάμους στην Δημοτική Ενότητα Αυλίδας.
 
7. Γεώργιο Σανιδά, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ανθηδόνας, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α] Την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
Β] Σε συνεργασία με τον καθ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα.
Γ] Σε συνεργασία με τον καθ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας.
Δ] Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοπά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
Ε] Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Στ] Τελεί τους πολιτικούς Γάμους στην Δημοτική Ενότητα Ανθηδόνας.
Επιπλέον, ο κ. Σανιδάς Γεώργιος, ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης.
 
8. ΒασίλειοΤουχτίδη, καθ ύλην Αντιδήμαρχο για θέματα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, με αρμοδιότητα:
Α] Την Εποπτεία της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
 
9. Αθανάσιο Τριανταφύλλου, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α] Την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
Β] Σε συνεργασία με τον καθ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα.
Γ] Σε συνεργασία με τον καθ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας.
Δ] Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
Ε] Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Στ] Τελεί τους Πολιτικούς Γάμους στην Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων.
 
Το Δήμαρχο, Χρήστο Δ. Παγώνη, απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος,  Βασίλειος Καθαροσπόρης. 
 
Σημειώνεται ότι, οι Αντιδήμαρχοι Σανιδάς Γεώργιος, Μπαντούνας Γεώργιος και Βασίλειος Καθαροσπόρης θα είναι άμισθοι.

Βίντεο - ΡεπορτάζΔημοφιλείς αναρτήσεις του μήνα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ GOOGLE

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ EMEDIA