Χαλκίδα: Η εταιρεία Καυκάς Α.Ε κέρδισε την ένσταση κατά της επιχείρησης Μηνάς Κριμάτογλου ΑΒΕΤΕ σε διαγωνισμό του Δήμου - Δείτε τα έγγραφα | EviaZoom.gr - Εύβοια News
10 ΧΡΟΝΙΑ EVIAZOOM
BANNER TRIACON
 

Χαλκίδα: Η εταιρεία Καυκάς Α.Ε κέρδισε την ένσταση κατά της επιχείρησης Μηνάς Κριμάτογλου ΑΒΕΤΕ σε διαγωνισμό του Δήμου - Δείτε τα έγγραφα

Χαλκίδα: Η εταιρεία Καυκάς Α.Ε κέρδισε την ένσταση κατά της επιχείρησης Μηνάς Κριμάτογλου ΑΒΕΤΕ σε διαγωνισμό του Δήμου - Δείτε τα έγγραφα
Η εταιρεία Καυκάς Α.Ε με έδρα την Χαλκίδα, κέρδισε την ένσταση κατά της επιχείρησης Μηνάς Κριμάτογλου ΑΒΕΤΕ για τον διαγωνισμό του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΗΔΟΝΟΣ”, προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ με ΦΠΑ...

Συγκεκριμένα η επιτροπή του Δήμου Χαλκιδέων, αφού έλεγξε την ανωτέρω ένσταση έκρινε ότι, σύμφωνα το άρθρο 15 παρ. 1 του  ΕΚΠΟΤΑ είναι εμπρόθεσμη και θα πρέπει να εξεταστεί στην ουσία της. 


Η ένσταση στρέφεται κατά της 458/2015 απόφασης Ο.Ε. και συγκεκριμένα κατά της συμμετοχής στο διαγωνισμό των εξής επιχειρήσεων -προμηθευτών: 1. ΜΗΝΑΣ ΚΡΗΜΑΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΤΕ, 2. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ.

Εν συνεχεία η επιτροπή αφού διάβασε και μελέτησε την εν λόγω ένσταση αναφέρει τα
εξής:

 
1. Όσον αφορά τους λόγους απόρριψης προσφοράς της επιχείρησης ΜΗΝΑΣ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΤΕ.
 

Σκέλος Α΄.: Εξέταση α΄ λόγου απόρριψης που φορά τις δηλώσεις συμμόρφωσης CE που δεν προσκόμισε η ΜΗΝΑΣ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΤΕ για τα είδη με α/α 9, 10, 12.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ.:

Η επιτροπή ελέγχοντας εκ νέου τα τεχνικά στοιχεία που προσκόμισε στην προσφορά της η επιχείρηση ΜΗΝΑΣ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΤΕ για τα δεκαεννέα (19) είδη του διαγωνισμού διαπίστωσε ότι, πράγματι δεν έχουν προσκομιστεί για τα είδη με α/α 9, 10, 12 οι απαιτούμενες
δηλώσεις συμμόρφωσής CE των κατασκευαστών (OSRAM & PHILIPS) όπως αυτές ζητούνται – επί ποινή αποκλεισμού -στους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού και συγκεκριμένα στο Τεύχος Μελέτης στην ενότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ.

Επομένως σύμφωνα με τα ανωτέρω η προσφορά της ΜΗΝΑΣ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΤΕ
για το σκέλος Α΄ της ένστασης, κρίνεται ότι παρουσιάζει ουσιώδη απόκλιση από τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού και σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ πρέπει να απορριφθεί.

Σκέλος Β΄.: Εξέταση β΄ λόγου απόρριψης που αφορά τις βεβαιώσεις των εργοστασίων κατασκευής για τους λαμπτήρες (OSRAM, PHILIPS) που δεν κατέθεσε η ΜΗΝΑΣ
ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΤΕ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ.: 


Η επιχείρηση ΜΗΝΑΣ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΤΕ προς ικανοποίηση του συγκεκριμένου όρου του διαγωνισμού, έχει προσκομίσει στην προσφορά της:


α. Πιστοποιητικά ISO 9001 των κατασκευαστών OSRAM, PHILIPS που περιλαμβάνουν διεθνή λίστα με εργοστάσια όπου τεκμαίρεται ότι εκεί παράγονται τα υλικά που προσφέρονται στον εν λόγω διαγωνισμό και 

β. Δηλώσεις συμμόρφωσης CE των κατασκευαστών OSRAM, PHILIPS (εκτός των ειδών με α/α 9,10,12) που αποτελούν ''ισοδύναμο'' δικαιολογητικό με αυτό της βεβαίωσης του εργοστασίου κατασκευής που ζητείται από την διακήρυξη του διαγωνισμού.
 

Τα ανωτέρω α & β στοιχεία της εν λόγω προσφοράς είτε από κοινού, είτε από μόνα τους καλύπτουν τον συγκεκριμένο όρο του διαγωνισμού.

Επομένως σύμφωνα με τα ανωτέρω η προσφορά της ΜΗΝΑΣ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΤΕ για το σκέλος Β΄, κρίνεται ότι δεν παρουσιάζει ουσιώδη απόκλιση από τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού και δεν δύναται να απορριφθεί.

2. Όσον αφορά τους ελλιπής λόγους απόρριψης της προσφοράς της επιχείρησης ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ -δεν αναφέρθηκαν όλοι οι λόγοι απόρριψης και ζητείται η
συμπλήρωση της αιτιολογίας απόρριψης.
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ.:

Α. Γίνεται δεκτή η ένσταση της επιχείρησης ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε ως προς το σκέλος Α΄ και απορρίπτεται από την συνέχεια του διαγωνισμού η προσφορά της επιχείρησης με την επωνυμία
ΜΗΝΑΣ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΤΕ
 

Β. Δεν γίνεται δεκτή η ένσταση της επιχείρησης ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε και δεν δύναται να συμπληρωθούν οι λόγοι απόρριψης προσφοράς της επιχείρησης με την επωνυμία ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Βίντεο - ΡεπορτάζΔημοφιλείς αναρτήσεις του μήνα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ GOOGLE

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ EMEDIA