ΕΣΠΑ 2016: Επιδοτήσεις έως 50.000 ευρώ για αυτοαπασχολούμενους! Χαμός από αιτήσεις! | EviaZoom.gr - Εύβοια News
10 ΧΡΟΝΙΑ EVIAZOOM
BANNER TRIACON
 

ΕΣΠΑ 2016: Επιδοτήσεις έως 50.000 ευρώ για αυτοαπασχολούμενους! Χαμός από αιτήσεις!

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κωδικοί που έχουν ανοίξει στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής προτάσεων www.ependyseis.gr υπολογίζονται σε 10.000...

Όλος αυτός ο αριθμός για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, ωστόσο, δεν έχει αποστείλει τις αιτήσεις και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αυτό θα γίνει προς το τέλος της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προτάσεων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ημερησίας, το πρόγραμμα εξαιτίας του αυξημένου ενδιαφέροντος έχει πάρει παράταση μέχρι τις 10 Μαΐου.

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα είναι οι εξής: Ιατρού, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, συγγραφέα, διερμηνέα, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, τοπογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.ά.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 32,5 εκατ. ευρώ και το ύψος των επιδοτήσεων που μπορούν να πάρουν οι δικαιούχοι φτάνει μέχρι και τις 50.000 ευρώ. Ο σκοπός της δράσης που καλύπτει 100% τις δαπάνες των δικαιούχων είναι να ενισχυθούν άνεργοι πτυχιούχοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και όσοι εργάζονται προκειμένου να γίνουν αυτοπασχολούμενοι.
 

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

1) Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης.

2) Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Για τις συνεργασίες μεταξύ δικαιούχων από την ίδια ή και από τις δύο ανωτέρω κατηγορίες θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Οι συνεργαζόμενοι δικαιούχοι ή εταίροι θα πρέπει να συστήσουν εταιρεία που θα έχει μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε , καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 ή Συνεταιρισμό. Στα επαγγέλματα όπου ειδικό νομικό καθεστώς επιτρέπει τη σύσταση νομικού προσώπου ορισμένης μόνο μορφής (π.χ. δικηγορική εταιρεία του Ν. 4038/2012), ο νομικός αυτός τύπος αποτελεί επιλέξιμη μορφή νομικού προσώπου για τη ?ράση.
 
2) Οι συνεργαζόμενοι δικαιούχοι ή εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν με ίσα εταιρικά μερίδια.
 
3) Θα πρέπει υπάρχει συμπληρωματικότητα/συνέργεια μεταξύ των ειδικοτήτων (πτυχίου) ή δραστηριοτήτων.
 
4) Στην περίπτωση όπου αυτοαπασχολούμενοι συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα για τη δημιουργία νέας επιχείρησης, θα πρέπει να έχουν διακόψει την υφιστάμενη ατομική επαγγελματική τους δραστηριότητα μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.
 
5) Αποκλείονται οι συνεργασίες φυσικών προσώπων τα οποία κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου είναι μεταξύ τους είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού.
 
6) Δεν επιτρέπονται οι συμπράξεις- ενώσεις ατομικών επιχειρήσεων.

Όσοι συμμετάσχουν θα επιδοτηθούν για
 
- Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.)
 
- Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κα.)
 
- Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
 
- Προμήθεια αναλωσίμων
 
- Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)
 
- Μισθολογικό κόστος για νέες θέσεις
 
- Αποσβέσεις παγίων και Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
 
- Αγορά, Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού, ?ιαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

- Οι επιδοτήσεις κυμαίνονται ανάλογα με τη σύνθεση και το είδος της επιχείρησης:
έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση.
 
έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων.
 
ως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων.

- Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμών δαπανών.
- Δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:
- Εισοδηματικά κριτήρια

1) Το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερόμενου κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ίσο ή μέχρι 20.000 ευρώ.
 
2) Σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδημα κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ίσο ή μέχρι 35.000 ευρώ.

Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1η Ιανουαρίου του 2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.

Οι δαπάνες για να είναι επιλέξιμες θα πρέπει να υλοποιούνται μετά τις 8 Μαρτίου του 2016. Οι αιτήσεις ή επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr Σημειώνεται ότι για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών.

Πληροφορίες: imerisia.gr

Βίντεο - ΡεπορτάζΔημοφιλείς αναρτήσεις του μήνα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ GOOGLE

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ EMEDIA