Και στη Χαλκίδα: Ψάχνει ακίνητα για μίσθωση το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» | EviaZoom.gr - Εύβοια News
9 ΧΡΟΝΙΑ EVIAZOOM
ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Και στη Χαλκίδα: Ψάχνει ακίνητα για μίσθωση το «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

Ο Φορέας «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Ν.4512/2018) προκειμένου να στεγάσει τις υπηρεσίες του, ενδιαφέρεται για τη μίσθωση ακινήτου στις πόλεις:

Χαλκίδα, Βέροια, Καρδίτσα, Πολύγυρο, Κοζάνη, Πρέβεζα, Λευκάδα, ∆ήμος Περιστερίου Αττικής, Κόρινθος, Κομοτηνή, Λαμία και ∆ήμο Νέας Ιωνίας Αττικής τα οποία πρέπει να πληρούν τα εξής:

•Να ανταποκρίνονται στις λειτουργικές ανάγκες και να καλύπτουν τις ελάχιστες τεχνικές και ποιοτικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην διακήρυξη.

•Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες, τα ακίνητα των οποίων δεν πληρούν απόλυτα τις λειτουργικές απαιτήσεις, μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συνυποβάλλοντας με την προσφορά τους στοιχεία των επεμβάσεων στις οποίες προτίθενται να προβούν ώστε το ακίνητο να καταστεί κατάλληλο.

•Τα ακίνητα θα παραδοθούν έτοιμα για χρήση, με ευθύνη και δαπάνες του εκμισθωτή, στον Φορέα το αργότερο εντός 6 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της κάθε σύμβασης. Η επιλογή του εκμισθωτή θα γίνει με ανοικτή διαδικασία μεταξύ όσων υποβάλλουν προσφορά σύμφωνα με την ΚΥΑΥΠΕΝ/∆ΝΕΠ/34123/2123 «Έγκριση Κανονισμού για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων από το Ν.Π.∆.∆. με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (ΦΕΚ 2480β ́/27.6.2018), και τα αναφερόμενα στο τεύχος διακήρυξης.

Η υποβολή των προσφορών γίνεται σε σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη μέχρι 06/05/2020 και ώρα 13:00 αποκλειστικά και μόνο στα γραφεία του Ελληνικού Κτηματολογίου (Λ. Μεσογείων 288 Χολαργός, ΤΚ 15562, Αθήνα Χολαργός, Τηλ: 210-6505707 Fax: 210-6537723 Υπηρεσία Πρωτοκόλλου).

Βίντεο - ΡεπορτάζΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

Δημοφιλείς αναρτήσεις του μήνα